Arbejdsmiljøet reguleres via arbejdsmiljøloven med dertilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Arbejdsmiljøloven regulerer også udsættelsen for farlige kemiske stoffer og materialer.

 

Arbejdsmiljøloven:

§ 15 a.Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år.

Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 • Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

 

Kommentar fra Projekt Clean Air: Det betyder, at udsættelsen for partikelforurening i lufthavnen og andre steder skal kortlægges via APV og der skal ske en prioritering og udarbejdes en handlingsplan for at nedbringe forureningen.

 

§ 17.Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

 

Kommentar fra Projekt Clean Air: Dette betyder, at de enkelte arbejdsgivere er forpligtiget til at følge udviklingen vedr. sundhedsfarer fra partikler – og informerer de ansatte om dette. Derudover skal der gives en særlig instruktion, således at faren kan nedbringes fx oplysninger om at slukke motoren, ændringer i arbejdets organisering mv.

 

Læs arbejdsmiljøloven her:


Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

 

§ 6.Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelse om arbejdets udførelse tillige indgå følgende vurderingselementer, jf. dog § 8:

 1. stofferne og materialernes farlige egenskaber,
 2. eksponeringsgraden, -typen og varigheden,
 3. omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,
 4. virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,
 5. hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,
 6. grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og
 7. leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

 

 Kommentar fra Projekt Clean Air: Dette betyder, at ovenstående skal indarbejdes i APV’en for de ansatte, der arbejder i lufthavnen. Dette er fx mekanikere, bagageportører, rengøringspersonale, chauffører mv.

 

Og videre i bekendtgørelsen:

 

§ 10. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 6, skal påvirkning fra farlige stoffer og materialer fjernes eller begrænses mest muligt i forbindelse med arbejdets udførelse, jf. §§ 11-13 og § 15, stk. 1:

 1. ved at mængden af farlige stoffer og materialer fjernes, erstattes eller begrænses til det minimum, der er nødvendigt for arbejdet,
 2. gennem indretning af arbejdsstedet,
 3. ved brug af tekniske hjælpemidler,
 4. ved at begrænse antallet af ansatte, som påvirkes eller risikerer at blive påvirket af farlige stoffer og materialer, til et minimum,
 5. gennem egnede arbejdsmetoder, herunder sikker håndtering, oplagring og transport på arbejdspladsen af farlige stoffer og materialer,
 6. ved brug af egnede personlige værnemidler.

 

Erstatningsstoffer og -materialer (substitutionsprincippet)

 

Kommentar fra Projekt Clean Air:Det er vigtigt at holde sig for øje, at man først skal undersøge mulighederne for at reducere udsættelsen fra punkt 1 til 5 før der anvendes personlige værnemidler.

 

Læs bekendtgørelse om Stoffer og materialer her:

 

Vejledninger fra Arbejdstilsynet:

 

Læs her om Arbejde med stoffer og materialer

 

Læs her om Grænseværdier for stoffer og materialer

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk